Fra www.lavutslipp.no - Stafetten

Energi fra avfall kan redusere klimautslipp

Av Håkon Jentoft, rådgiver i Norsk renholdsverks-forening (Avfall Norge fra 1. juli) - 9. juni 2006, 14:16


Energigjenvinning av avfall ivaretar både samfunnets behov for en sikker destruksjon av  avfall og utnytter energien i det samme avfallet til bruk gjennom varme- og el-produksjon.

Utslipp fra moderne avfallsforbrenningsanlegg er de siste årene redusert betydelig og utgjør en svært liten andel av lokal luftforurensning.  Restavfall fra husholdninger og næringsliv inneholder mer enn 50 % fornybar energi noe som gir lave klimagassutslipp både direkte i energiproduksjonen og indirekte gjennom redusert bruk av olje eller elektrisitet basert på importert kullkraft. NRF arbeider for å øke kapasiteten for norsk energiutnyttelse av avfall. Vi mener at dette kan skje parallelt med en økt utsortering av avfall til materialgjenvinning og biologisk behandling.

Hovedoppgaven for håndtering av avfall har tradisjonelt vært både å ta hånd om avfallet for å redusere miljø- og helserisiko og å utnytte ressursene som ligger i de ulike materialene. Dette har stort sett vært håndtert på samme måte i alle samfunn, og avfallsforbrenning har vært en av metodene for å gjøre dette.  Avfallsbransjen oppgave er å ta vare på ressursene i avfallet gjennom gjenvinning og å sikre at avfallsfraksjoner som inneholder organiske eller uorganiske miljøgifter blir tatt ut av kretsløpet og forsvarlig destruert.

I tillegg har avfall også vært brukt som energikilde til produksjon av elektrisitet, fjernvarme og damp til industri. I de senere år har det blitt etablert flere utråtningsanlegg for produksjon av biogass fra utsortert matavfall fra husholdninger og næringsliv.

Fra 2009 vil det bli vanskeligere å deponere biologisk nedbrytbart avfall. Ca. 1 mill tonn avfall vil da måtte finne alternativ behandlingsform, enten gjennom økt materialgjenvinning, biologisk behandling eller gjennom energiutnyttelse i biogass- eller forbrenningsanlegg. Det finnes i dag planer for utbygging av nye forbrenningsanlegg i Tromsø og Kristiansand mens det er planlegges utvidelse av kapasitet ved eksisterende anlegg i Sarpsborg, Fredrikstad, Oslo, Bergen og Ålesund. Alle disse utbyggingene vil lede til økt satsing på fjernvarme i tilknytning til anleggene.  Samtidig planlegges det også nye biogassanlegg i Verdal og anlegg vurderes i Oslo og Bergen.

Når det likevel viser seg vanskelig å realisere disse anleggene, skyldes det at markedet for behandling av avfall har gått fra å være lokalt til i dag å være internasjonalt. Svenske forbrenningsanlegg vinner i dag de fleste kontraktene om norsk restavfall. Dette fordi:

  1. Ingen avgift på forbrenning av avfall (ny avgift kommer i Sverige fra 01.07.06)
  2. Generelt høyere energipriser i Sverige. Dette gjør at inntektsfordeling mellom mottak av avfall og salg av energi i Sverige er 50/50 mens det i Norge er 25/75
  3. Ferdig utbygd distribusjonsnett for fjernvarme. Det svenske fjernvarmenettet kan ta i mot all energi fra avfall, mens det i Norge må bygges et nytt distribusjonsnett sammen med nye/utvidelse av anlegg.
Kommuner og næringsliv betaler allerede i dag for å få sitt avfall forsvarlig behandlet. Utbygging av ny produksjon vil derfor for en stor del finansieres av avfallsbesitterne uten at disse vil oppleve store økte kostnader. Imidlertid kan markedet sørge for at behandlingen skjer i Sverige istedenfor i Norge. NRF ber derfor om en 10 årig satsing  på fornybare energi kilder der avfall inngår. Vi har foreslått følgende alternative virkemidler:
  1. Økt investeringsstøtte til fornybar energiproduksjon
  2. Økt investeringsstøtte til fjernvarmenett /varmedistribusjon
  3. Ta bort CO2-delen i utslippsavgiften / harmonisere CO2-delen i utslippsavgiften med handel med utslippsrette
  4. Særskilt støtte og/eller skatteletter for kraftvarme
  5. Tidsbegrenset produksjonsstøtte (bidrag) til fornybar varmeproduktsjon
  6. Krav på tydligere vurdering av systemeffekter ved eksport av avfall til energigjenvinning
Det interkommunale avfallsselskapet Follo Ren leverer i dag sitt restavfall til Energigjenvinningsetaten i Oslo. I en anbudsrunde i januar vant et svensk anlegg i konkurranse med 3 norske tilbydere. Det svenske anlegget lå ca 300 kr under i pris pr tonn enn sine norske konkurrenter. Flere norske kommuner skal i løpet av året ut på anbud med sitt restavfall. Dette kan lede til at ikke bare nye anlegg vil få problemer med å bli realisert, men også at eksisterende anlegg vil få problemer med å få inn nok avfall til en forsvarlig pris. Resultatet kan bli en nedbygging av norsk avfallsforbrenning. Energien fra disse anleggene i for eksempel fjernvarmenettene må erstattes, med hva?

Denne artikkelen kan bli funnet på http://www.lavutslipp.no/article_935.shtml