Fra www.lavutslipp.no - Andre land

Langsiktige klimamål i andre land

Av Hege Westskog - 25. august 2005, 10:56


Selv om FNs Klimakonvensjons (UNFCCC) mål om å unngå farlige menneskeskapte klimaendringer er konkretisert av mange forskere, er det få land som har fastsatt et langsiktig klimamål for sin politikk på dette området. Noen europeiske land har imidlertid satt langsiktige klimamål.

EU har fastsatt et langsiktig mål til en økning av global gjennomsnittstemperatur på maks 2°C over før-industrielt nivå. Dette langsiktige målet ble fastsatt i 1996.  Men EU-kommisjonen har ikke konkretisert dette videre i forhold til et eget ambisjonsnivå for utslippsreduksjoner. EUs miljøvernministre har imidlertid framsatt et mål om å redusere utslippene av klimagasser med 15-30 prosent innen 2020.  

Allerede i 2020 skal 20 prosent av elektrisiteten i Storbritannia være basert på fornybar energi, mot bare 3 prosent i dag. Planen legger spesiell vekt på at Storbritannia har et stort, og hittil uutnyttet, potensial for offshore vindkraft. Foto: GE Wind Energy
Noen av EU-landene har også individuelle langsiktige mål for sine utslippsreduksjoner. I 2003 la Tony Blair fram en plan for å redusere Storbritannias utslipp av klimagasser med hele 60 prosent innen 2050. Dette er et ambisiøst mål som vil kreve store endringer i økonomien, men den utløste likevel ikke en stor debatt. Sannsynligvis har dette å gjøre med langsiktigheten i målsettingen. 2050 er langt fram i tid, og en målsetting på så lang sikt kan være vanskelig å forholde seg til. Dette understreker behovet for å koble den langsiktige politikken opp mot de kortsiktige mål og implementeringen av disse.

Tyskland har også spesifisert et langsiktig klimamål. EUs målsetting om en økning av global gjennomsnittstemperatur på maks 2°C over før-industrielt nivå, er basis for Tysklands mål på mellomlang sikt (innen 2050) om å redusere CO2-utslippet fra energiproduksjon og energikonsum med 45-60 prosent i forhold til 1990-nivå. I Frankrike har de satt et mål om å redusere CO2-utslippene med 75-80 prosent innen 2050. Sverige har uttrykt sin langsiktige målsetting i per capita utslipp. De ønsker å redusere per capita utslipp av drivhusgasser til under 4,5 tonn CO2-ekvivalenter innen 2050. I disse tre landene utrykker man imidlertid at oppnåelse av det langsiktige klimamålet er avhengig at det også gjøres betydelige tiltak i andre land på nivå av det som er det langsiktige klimamålet for disse landene.

Lenker

Store planer fra Tony Blair - klimatidsskriftet Cicerone


Denne artikkelen kan bli funnet på http://www.lavutslipp.no/article_65.shtml