Fra www.lavutslipp.no - Stafetten

Fjernvarme som klimatiltak

Av Heidi Juhler, Norsk Fjernvarme - 3. januar 2006, 10:30


Heidi Juhler
Kraftbransjen og politikere leter etter nye kraftprosjekter, samtidig som Norge har store varmeressurser som ikke utnyttes. Disse kan bidra til en bedre energibalanse og samtidig redusere CO2-utslipp. En utbygging av fjernvarme i Norge til 6,5 TWh i 2015, kan gi en kostnadsbesparelse på nær 400 mill NOK pr år i det nordiske energisystemet. (Norsk Energi 2005, Profu 2005)

Diagrammet er basert på lavere gasspriser enn dagens, hvor både gass og importert el inngår i fjernvarmemixen. Med forventede, høyere gasspriser vil fossilt brensel erstattes av mer bioenergi, og utslippene bli tilnærmet 0. Dette bekreftes av data fra EU-prosjektet EcoHeatcool. Større figur
Diagrammet viser en sammenligning av 4 alternative kombinasjoner av energitilførsel ved en forventet økning i elforbruk på 6 TWh. Fjernvarme representerer den mest miljøvennlige energiforsyningen, og registrert utslipp (søyle 3) skyldes bruk av gass og el i fjernvarme. Importert fossil kraft gir størst utslipp, med utbygging av gasskraftverk og innenlands bruk av gass til individuell oppvarming på 2. og 3. plass (Profu-Gøteborg 2005).

I Danmark, Sverige og Finland har fjernvarmen over 50% av oppvarmingsmarkedet, i Norge 2,5%. Den vesentligste barrieren for økt bruk av vannbåren varme er mangel på infrastruktur for distribusjon av annet en el-varme i og utenfor bygg.

Forslag til nye energipolitiske grep for utbygging av 4 TWh ny fjernvarme:

  • Forsert utbygging av infrastruktur: Kostnad 2 kr/kWh, statlig bidrag på 30 % gir årlig bevilgning på 240 mill kr per år. Med levetid på 30 år for rørnett, vil ordningen koste 2 øre/kWh.
  • Konverteringsstøtte til kommunale, fylkeskommunale og statlige bygg, opptil 30 % av kostnadene, for ombygging fra elvarme til vannbåren varme og ombygning fra oljekjel til bioenergikjel eller varmepumpe (300 mill kr).
  • CO2-avgift på direktebruk av naturgass: Bruk av gass i anlegg mindre enn 20 MW er pr. dato avgiftsfri, men gir dobbelt så store klimautslipp som fjernvarme. Bruk gassen til industri-virksomhet og la fornybar energi forsyne oppvarmingsmarkedet.
  • Sertifikatmarkedet må også omfatte varme basert på fornybar energi. Dette vil sikre fornybar varmeproduksjon likeverdige vilkår i forhold til fornybar elproduksjon.
  • Påbud om fleksible oppvarmingsordninger i alle nybygg og ved rehabilitering av bygg over 500 kvm – dette må inn i forskriften til ny plan og bygningslov. Vilkår for tilknytningsplikt for fjernvarme må forsterkes. Innfør bruk av Primary Energy Factor" hvor energikildens CO2-vennlighet skal brukes som en parameter ved beregning av bygningers tillatte energibehov.
  • Stopp eksport av søppel til Sverige ved å bedre incentiver for energiutnyttelse av avfall. Eksporten tilsvarer 1 trailerlass i timen døgnet rundt, året rundt.
  • Begrens ordingen med uprioritert nettleie til elkjeler. Dette øker både olje- og elforbruk på bekostning av fjernvarme og bioenergi.

Regjeringserklæringen har allerede tatt opp flere av forslagene – men det gjenstår å vise at Norge kan bli et foregangsland i miljøpolitikken.


Denne artikkelen kan bli funnet på http://www.lavutslipp.no/article_436.shtml