Fra www.lavutslipp.no - Bakgrunn

Hydrogenvei fra Oslo til Stavanger

Av Petter Haugneland - 5. desember 2005, 09:54


Hydrogenveien i Norge (HyNor) er på god vei til å realisere målet om fyllestasjoner for hydrogenbiler mellom Oslo og Stavanger. På hydrogenkonferansen i Stavanger den 30. november og 1. desember ble også den nye Think Hydrogen presentert.

HyNor bygger hydrogenveien mellom Stavanger og Oslo. I løpet av perioden 2005 til 2008 skal det være mulig å kjøre hydrogendrevne kjøretøy mellom Stavanger og Oslo.
Hynor er et demonstrasjons-prosjekt hvor flere hydrogenteknologier blir testet. I løpet av 2006 vil fyllestasjoner i Stavanger, Porsgrunn og muligens Drammen åpne. Innen 2008 skal Oslo, Grimstad og Lyngdal komme etter slik at det blir mulig å kjøre hydrogenbiler på hele strekningen mellom Oslo og Stavanger.

Fyllestasjonene vil framstille hydrogen på forskjellige måter i de forskjellige byene. I Stavanger vil hydrogen bli framstilt fra naturgass med mulighet for CO2-håndtering. Hydrogenstasjonen i Porsgrunn vil få overskuddshydrogen fra industriområdet på Grenland levert i rør. I Grimstad skal drivstoffet produseres med en elektrolysør hvor elektrisiteten kommer fra fornybare kilder. I Drammen vil hydrogen komme fra deponigass. Også i Drammen blir CO2-håndtering vurdert, selv om deponigass regnes som såkalt CO2-nøytral.

På en hydrogenkonferanse i Stavanger ble den nye hydrogen- og el-bilen Think Hydrogen presentert. Denne bilen skal til neste år trafikkere i Stavanger som er et av knutepunktene til Hydrogenveien i Norge (HyNor).
I første omgang vil den nye hydrogenbilen Think Hydrogen, samt femten ombygde Toytota Prius trafikkere i byene som er først ute med fyllestasjoner.

Hvis Norge går over til veitransport med hydrogen vil man kunne stoppe klimagass- og partikkelutslippene. Hydrogenbiler med brenselcellemotorer vil bare slippe ut vanndamp. Hvis hydrogenet blir framstilt fra fornybare kilder som sol- og vindkraft eller fra fossile kilder med CO2-håndtering, vil trafikken heller ikke føre til utslipp av klimagasser. En annen miljøeffekt er at støy fra biltrafikken kan bli kraftig redusert.

Lenker:

 


Denne artikkelen kan bli funnet på http://www.lavutslipp.no/article_369.shtml