Fra www.lavutslipp.no - Dagens politikk

Næringsutvikling med ny energiteknologi

Av Petter Haugneland - 25. november 2005, 15:10


Konferansen "Næringsutvikling med ny energiteknologi" ble arrangert for 12. gang i slutten av november. På konferansen samles de viktigste aktørene innenfor energibransjen for å holde seg orientert om hva som skjer i markedet.

Konferansen ble åpnet av statssekretær Anita Utseth fra Olje- og energidepartementet. Statssekretæren startet med å peke på problemet med økende etterspørsel etter energi, samtidig som utslippene av klimagasser må ned.

– Utfordringen er å ivareta miljøet samtidig som utviklingsland får lov til å ta del i velstandsveksten som vil føre med seg økt energiforbruk. I dette bildet er energiteknologi veldig sentral, sa Utseth.

Mer fornybar og mindre forbruk

– Norge har fortsatt en voksende energietterspørsel. Vi må få mer fornybar energi, men også dempe forbruksveksten, sa hun.

For å få til dette vil regjeringen blant annet se på hvordan målet til Enova om 12 TWh miljøvennlig kraft og energisparing innen 2010 kan økes.

Norge har også en ambisjon om å bli verdensledende på miljøvennlig bruk av gass. I budsjettforslaget for 2006 økte regjeringen satsingen på energiforskning med 15 millioner kroner.

– Dette er et lite beløp, men et viktig signal for hva regjeringen ønsker å gjøre framover, sa Utseth.

Utprøving av CO2-håndtering

Videre pekte hun på at regjeringen gir 20 millioner til utprøving av CO2-håndtering på Kårstø.

– Dette tiltaket vekker internasjonal oppsikt og land som Storbritannia er veldig interessert i et samarbeid, fortalte statssekretæren.

Paneldebatt om støttetiltak

I panelet hvor næringen utfordret virkemiddelapparatet satt fra høyre: Ingelise Arntsen, konserndirektør i Statkraft, Christina I.M. Abildgaard, divisjonsdirektør for store satsinger i Forskningsrådet, Eli Arnstad, administrerende direktør i Enova, Gunn Ovesen, administrerende direktør i Innovasjon Norge og Alexandra Bech Gjørv, direktør for Nye Energiformer i Hydro.
Senere på dagen fikk energibransjen anledning til å utfordre virkemiddelapparatet i en paneldebatt. I panelet satt representanter fra Hydro og Statkraft som utfordret Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Både Hydro og Statkraft mente at den viktigste utfordringen var å få stabile og langsiktige rammevilkår. Gunn Ovesen fra Innovasjon Norge håpet at forutsigbarheten på bevilgningene ville bli bedre med dagens flertallsregjering.

Fra salen ble det etterlyst mer og bedre støtte til både småbedrifter, men også en satsing på større prosjekter som krever støtte på flere titalls millioner kroner. For eksempel å utprøve en lovende teknologi i et fullskala pilotanlegg. Panelet var enig at det var mange prosjekter som var støtteberettiget som ikke fikk tilslag. I Forskningsrådet får 80 til 90 prosent av søknadene avslag.

– Vi bruker mye ressurser på å vise bevilgningsmyndighetene hvor viktig forskning og utvikling (FoU) er. Blant annet hadde vi en Foresight-prosess om framtidens energisituasjon nylig, sa Christina I.M. Abildgaard, divisjonsdirektør for store satsinger i Forskningsrådet.


Denne artikkelen kan bli funnet på http://www.lavutslipp.no/article_345.shtml