Fra www.lavutslipp.no - Tips oss

Tre bedre enn betong som byggemateriale?

- 9. oktober 2006, 11:15


Til utvalgsmedlemmene i Lavutslippsutvalget,

Under tittelen ”Seier over betongen” skrev DN onsdag 4. oktober at lavutslippsutvalget anbefaler tre fremfor betong som byggemateriale. Dette presenteres i avisen som en lekkasje, dagen før rapporten ble offentlig. Kilden var tidligere landbruksminister Lars Sponheim. Tittelen fanget naturlig nok oppmerksomhet fra oss som jobber for å sikre interessene til mur- og betongbedriftene i Norge. (Se også Lavslipputvalget går for tre)

Vi har nå lest rapporten og ikke funnet en slik konklusjon om byggematerialer. Det er stor nyskaping innen byggematerialer for tiden, og en slik konklusjon ville i våre øyne derfor være for lettbent for et offentlig utvalg som ser 44 år frem i tid. Det gledet oss derfor veldig at avsnittet 6.4.2. ikke konkluderer, men heller diskuterer utviklingen som skjer på miljøvennlig byggematerialer og energieffektivisering i bygg.

Dagens Næringsliv pålegger utvalget en konklusjon dere ikke har. Det vil glede oss ytterligere dersom utvalget gjør Dagens Næringsliv oppmerksom på feilslutningen i artikkelen.

Lekkasjen til DN dreier seg om ”Tekstboks 6.7. Tre eller sement i bygningssektoren – hva skal man velge?” Denne tekstboksen inneholder avskrift av innledningen til en artikkel som sto i fagbladet Arkitektnytt i juni 2004. Artikkelen er skrevet av Stein Stoknes og Bjørn Berge. Leser man hele denne artikkelen konkluderer den ikke med at det ene materialet er bedre enn det andre i et miljøperspektiv. Hva som blir fremtidens foretrukne byggemateriale avhenger av utviklingen og innovasjonen i de to bransjene, skriver forfatterne. Forfatterne er så vidt vi vet ikke forskere, men arkitekter, og de jobbet i 2004 ved NABU på midler fra Treprogrammet. Artikkelen avstedkom også en faglig debatt om informasjonen i artikkelen.

Vi har som interesseorganisasjon noen tilleggskommentarer i forhold til det som kommer frem i utvalgets rapport. Vi skulle gjerne vært hørt i forbindelse med arbeidet. Når det ikke er skjedd vil vi orientere om noe av det vi ville orientert om og kommentert.

I rapporten heter det at ”Økt bruk av heltre i konstruksjon av boliger vil dessuten bidra til lagring av karbon i lange tider”. Det er ikke galt at tre lagrer CO2, men det er galt at betong ikke gjør det. Den ikke bare lagrer, men også opptar CO2 over tid. Betydning av dette kommer frem i nyere forskning, og må forskes mer på. Et prosjekt i Danmark konkluderer for eksempel med at CO2-regnskapet i forbindelse med betong må revideres. Dette gjør at informasjonen i ”Tekstboks 6.6 CO2-lagring i treprodukter” i beste fall ikke bør stå alene som informasjon om CO2-lagring i byggematerialer.

Det er viktig å vite at det i kampen om å levere det prefererte materialvalget er mange kommersielle interesser. Både treindustrien og betongbransjen sysselsetter betydelige antall nordmenn. Begge bransjer jobber også intenst med innovasjon og miljøvern for å tilfredsstille stadig strengere byggekrav og ønsket om å redusere CO2-utslippene fra byggebransjen. Tilvirkning av byggematerialene står for 10-20 % av det samlede miljøregnestykket. Resten handler om for eksempel levetid, energibehov, varmelagrings-evne, vedlikeholdsbehov, resirkuleringsmulighet og CO2-opptak og -lagring.

Mur og betong har svært lang levetid. I et livsløpsperspektiv har nyere forskning vist at det ikke er miljøforskjeller mellom mur og betong og andre byggematerialer. Mur og betong er så godt som vedlikeholdsfritt, det tåler fukt og vann bedre enn noen andre materialer, det brenner ikke, det er materialer som kan varieres og forandres i det uendelige både når det gjelder form, farge, volum og oppgave.

Vi håper dette er opplysninger som blir tatt med i senere vurderinger av miljøhensyn i byggebransjen, og vi stiller oss til disposisjon for innspill og diskusjon.

Vennlig hilsen
Ole H Krokstrand
Prosjektleder
byggutengrenser.no


Denne artikkelen kan bli funnet på http://www.lavutslipp.no/article_1408.shtml