Fra www.lavutslipp.no - Debatt

Veistandard og miljø?

- 5. oktober 2006, 15:28


For det første synes vi i Bilaksjonen at mange bra tiltak om samferdsel er tatt med. Allikevel savner vi et viktig moment, som gjelder spesielt for vårt land, Norsk veistandard.

50% av all transport på vei i Norge, foregår på våre stamveier. Kun 5% har god standard, mens hele 56% har dårlig standard. Veinettet forøvrig 73% har også meget dårlig standard.

Dette betyr igjen at det tar 50% lenger tid å kjøre samme strekning i Norge som i sammenlignbare land, som har bygget ut motorveinett i stor stil.  Vårt veinett skaper høyere forbruk og trafikken flyter dårlig.

Bilaksjonen har lansert et forslag om å bygge et motorveinett på 2 175km som 90% av befolkningen vil ha stor nytte av. Med et slikt veinett, kan vi også få et høyfrekvent kollektivtilbud ved hjelp av busser. Bussen starter der du bor og kjører dit du skal. Dette kan også redusere personbiltrafikken.

Vårt forslag betyr en investering på 100 milliarder over 10 år og da vil dette utløse en årlig samfunnsgevinst på over 62 milliarder inn i evigheten.

Det er gjort undersøkelser om hva tog kan overta av personbiltrafikk og en jernbane av høy standard, vil kun overta 3,5% av biltrafikken. Det kommer av at jernbane går ikke til alle steder der folk bor. Bussen er derimot meget fleksibel og Ekspressbussene har medført at mennesker som bodde usentralt, bor sentralt etter at Ekspressbussene kom. Markedet kommer nærmere.

Bilaksjonen kan ikke finne noen fokus på veistandard, som vi mener kan gi oss enorme miljøgevinster?

www.bilaksjonen.no


Denne artikkelen kan bli funnet på http://www.lavutslipp.no/article_1398.shtml