Fra www.lavutslipp.no - Om utvalget

Kronikk: CO2-håndtering er realistisk politikk

Av professor Jørgen Randers, professor Handelshøyskolen BI og leder Lavutslippsutvalget - 25. august 2006, 10:16


Jørgen Randers
Tilleggskostnaden for CO2-håndtering på 12-22 øre per kilowattime er et langt mindre tillegg enn det som kan følge av variasjoner i gassprisen. Man burde med andre ord være mer opptatt av fremtidig gasspris enn av rensekostnad.

I de siste dagene har vi sett begynnelsen på en svært viktig samfunnsdebatt om hvorvidt Norge skal bygge flere gasskraftverk eller ikke. Og om hvorvidt verkene skal utstyres med CO2-håndtering – slik at de ikke bidrar til vesentlig økning av Norges utslipp av klimagasser.

Direktør Pål Prestrud ved CICERO Senter for klimaforskning og Dagens Næringsliv på kommentarplass svarer ja på det siste spørsmålet. De synes alle det ville være kortsiktig eller umoralsk å bygge gasskraftverk uten CO2-håndtering.

Jeg ønsker i dette innlegget å fremheve noen poeng som fremgår av vedlagte figur, for å øke presisjonen i debatten. Figuren nedenfor viser hvordan prisen på gasskraft stiger med den pris verket må betale for gassen som brennes. For å være helt presis viser figuren den beregnede produksjonskost i et anlegg av Kårstø-typen. Figuren viser videre hvor mye strømprisen øker dersom man i tillegg "renser" gasskraftverket – ved å fange inn 85 prosent av frigjort CO2, komprimere den og lagre den i dyptliggende deponier. Tallene er det regjeringsoppnevnte Lavutslippsutvalgets estimat.

Mitt første poeng er at prisen på kraft levert fra gasskraftverk er voldsomt avhengig av gassprisen. Dette underslås ofte i debatten. Ved en gasspris på én krone per standard kubikkmeter vil gasskraften fra Kårstø-anlegget som er under bygging koste 27 øre per kilowattime – og altså være konkurransedyktig. Men dersom gassprisen er to kroner per standard kubikkmeter, blir kraftprisen hele 44 øre per kilowattime – og dyrere enn vindkraft.

Hva er en trolig fremtidig gasspris? Russland krevde 1,60 kroner per standard kubikkmeter for å levere gass til Ukraina sist vinter. Prisen for gass levert i 2007 er for tiden rundt 2,20 kroner per standard kubikkmeter.
 
Dernest til mitt andre poeng. Tilleggskostnaden for CO2-håndtering er også avhengig av gassprisen. Kostnaden varierer fra 12 til 22 øre per kilowattime i figuren bare som følge av endret gasspris. Det er altså meningsløst å angi en rensekostnad uten at man samtidig angir hvilken gasspris man forutsetter. Også på dette punkt syndes det jevnlig.

Punkt tre: tilleggskostnaden for CO2-håndtering på 12-22 øre per kilowattime er et langt mindre tillegg enn det som kan følge av variasjoner i gassprisen. Man burde med andre ord være mer opptatt av fremtidig gasspris enn av rensekostnad. Men det er riktig at i det sannsynlige, høye prisområdet for gass, vil påslaget for CO2-håndtering være rundt førti prosent. Og at CO2-håndtering er dyrere enn kjøp av kvoter, som i år har variert i pris fra seks til 12 øre per kilowattime.

Og så mitt siste poeng: "realistisk" CO2-håndtering kan foretas for to formål, ikke bare ett, som man kan få inntrykk av i debatten. Etter at man har samlet inn CO2 fra avgassen fra kraftverket – og komprimert den, kan den enten lagres, eller brukes for økt oljeutvinning. I begge tilfelle må komprimert CO2 transporteres i rør til bruks- eller lagringsstedet. I begge tilfelle vil CO2 ende i dyptliggende fjellformasjoner. Og i begge tilfelle vil kostnaden ved å samle inn, komprimere og transportere CO2 bli omtrent den samme. Alle disse kostnadene er inkludert i figuren. Forskjellen er bare at dersom CO2 benyttes til å øke oljeutvinningen fra et felt, så kan man få en ekstra inntekt, nemlig nettobidraget fra den ekstra olje som produseres. Men slik anvendelse av CO2 krever ekstra investeringer i det felt der CO2 skal benyttes, og det er en utfordring at oljefelt bare kan nyttiggjøre seg CO2 i visse faser av feltets levetid.

Mitt forehavende er å understreke at begge er "realistiske" alternativ, om enn med helt ulike økonomiske konsekvenser. Begge må vurderes omhyggelig før valget gjøres. De mange estimatene som foreligger, laget av FNs klimapanel (IPCC), Kværner, Statoil og nå senest NVE og Gassco, må også vurderes i lys av vedlagte figur.


Kronikken er publisert i Dagens Næringsliv 25. augutst 2006.


Denne artikkelen kan bli funnet på http://www.lavutslipp.no/article_1179.shtml