Fra www.lavutslipp.no - Debatt

Globale eller nasjonale reduksjoner?

Av Christian Falck - 24. august 2006, 15:27


Norges totale utslipp utgjør 0.25% i global sammenheng. Er det riktig å bruke penger for å redusere utlipp her hjemme, når det hadde hatt bedre effekt ute?

Kilder på nettet (FN’s Grid-program mfl.) estimerer et årlig globalt utslipp av C02 til atmosfæren på ca. 25.000 Mton, hvorav forbrenning av petroleumsprodukter utgjør ca. 8.000 Mton. Norges totale utslipp av klimagasser estimeres til 60 Mton CO2 ekvivalenter, eller 0.25% av verdens utslipp.

For å møte Kyoto-avtalen, er målsettingen å redusere utslippene her hjemme med 17%, dvs. å redusere  Norges andel av de totale utslippene fra 0.25% til 0.20%.

En slik reduksjon i Norge vil kreve massive investeringer, og spørsmålet er om ikke resultatet hadde blitt bedre i global skala om disse inverteringene hadde vært gjort andre steder, for eksempel tiltak for å redusere den enorme faklingen av gass som foregår i Midt-Østen som langt overgår Norges utslipp, samtidig som verdifulle hydrokarboner brennes opp uten nytteverdi.

Utslippsreduksjoner er en global problemstilling, og det hjelper lite om Norge er ”best i klassen” så lenge  utslippene øker i andre deler av verden.

Samtidig fører iveren etter å redusere utslipp her hjemme til uheldige samfunnsmessige konsekvenser, som for eksempel at det blir mangel på el.kraft som følge av politisk vegring mot å bygge gasskraftverk.


Denne artikkelen kan bli funnet på http://www.lavutslipp.no/article_1173.shtml