www.lavutslipp.no
Hvordan kan Norge bli et lavutslippssamfunn?

Delta i debatten!

Forside 
 
 Om utvalget
 
 Bakgrunn
 Dagens politikk
 Internasjonale forpliktelser
 Andre land
 
 Debatt
 Stafetten
 
 Presseklipp
 
 Lenker
 Klima
 Energi
 
 Tips oss
 
 English

Søk

Debatt : Stafetten Sist oppdatert: 21. februar 2007


Fjernvarme som klimatiltak

Av Heidi Juhler, Norsk Fjernvarme
3. januar 2006, 10:30

Send som e-post
 Utskriftsversjon

Heidi Juhler
Kraftbransjen og politikere leter etter nye kraftprosjekter, samtidig som Norge har store varmeressurser som ikke utnyttes. Disse kan bidra til en bedre energibalanse og samtidig redusere CO2-utslipp. En utbygging av fjernvarme i Norge til 6,5 TWh i 2015, kan gi en kostnadsbesparelse på nær 400 mill NOK pr år i det nordiske energisystemet. (Norsk Energi 2005, Profu 2005)

Diagrammet er basert på lavere gasspriser enn dagens, hvor både gass og importert el inngår i fjernvarmemixen. Med forventede, høyere gasspriser vil fossilt brensel erstattes av mer bioenergi, og utslippene bli tilnærmet 0. Dette bekreftes av data fra EU-prosjektet EcoHeatcool. Større figur
Diagrammet viser en sammenligning av 4 alternative kombinasjoner av energitilførsel ved en forventet økning i elforbruk på 6 TWh. Fjernvarme representerer den mest miljøvennlige energiforsyningen, og registrert utslipp (søyle 3) skyldes bruk av gass og el i fjernvarme. Importert fossil kraft gir størst utslipp, med utbygging av gasskraftverk og innenlands bruk av gass til individuell oppvarming på 2. og 3. plass (Profu-Gøteborg 2005).

I Danmark, Sverige og Finland har fjernvarmen over 50% av oppvarmingsmarkedet, i Norge 2,5%. Den vesentligste barrieren for økt bruk av vannbåren varme er mangel på infrastruktur for distribusjon av annet en el-varme i og utenfor bygg.

Forslag til nye energipolitiske grep for utbygging av 4 TWh ny fjernvarme:

  • Forsert utbygging av infrastruktur: Kostnad 2 kr/kWh, statlig bidrag på 30 % gir årlig bevilgning på 240 mill kr per år. Med levetid på 30 år for rørnett, vil ordningen koste 2 øre/kWh.
  • Konverteringsstøtte til kommunale, fylkeskommunale og statlige bygg, opptil 30 % av kostnadene, for ombygging fra elvarme til vannbåren varme og ombygning fra oljekjel til bioenergikjel eller varmepumpe (300 mill kr).
  • CO2-avgift på direktebruk av naturgass: Bruk av gass i anlegg mindre enn 20 MW er pr. dato avgiftsfri, men gir dobbelt så store klimautslipp som fjernvarme. Bruk gassen til industri-virksomhet og la fornybar energi forsyne oppvarmingsmarkedet.
  • Sertifikatmarkedet må også omfatte varme basert på fornybar energi. Dette vil sikre fornybar varmeproduksjon likeverdige vilkår i forhold til fornybar elproduksjon.
  • Påbud om fleksible oppvarmingsordninger i alle nybygg og ved rehabilitering av bygg over 500 kvm – dette må inn i forskriften til ny plan og bygningslov. Vilkår for tilknytningsplikt for fjernvarme må forsterkes. Innfør bruk av Primary Energy Factor" hvor energikildens CO2-vennlighet skal brukes som en parameter ved beregning av bygningers tillatte energibehov.
  • Stopp eksport av søppel til Sverige ved å bedre incentiver for energiutnyttelse av avfall. Eksporten tilsvarer 1 trailerlass i timen døgnet rundt, året rundt.
  • Begrens ordingen med uprioritert nettleie til elkjeler. Dette øker både olje- og elforbruk på bekostning av fjernvarme og bioenergi.

Regjeringserklæringen har allerede tatt opp flere av forslagene – men det gjenstår å vise at Norge kan bli et foregangsland i miljøpolitikken.Toppen av siden

Siste overskrifter
Om utvalget
Disse sidene oppdateres ikke lenger
NOU 2006:18: Et klimavennlig Norge
Bakgrunn
Osloregionens klimakonferanse 2006
Idébankens utredninger for Lavutslippsutvalget
Debatt
Skattefunn fadesen
Direkte oppvarming fullstendig oversett
Presseklipp
Pølser er som bensin for bussene
- SFT ufarlig
Lenker
Finnes det CO2-frie gasskraftverk?
Spør en klimaforsker
Tips oss
Nyhetsbrev om fangst og lagring av CO2
Blest for vindkraft til havs
English
NOU 2006:18: A climate-friendly Norway
“Easy to be a low-emissions society”
Kontaktinformasjon