www.lavutslipp.no
Hvordan kan Norge bli et lavutslippssamfunn?

Delta i debatten!

Forside 
 
 Om utvalget
 
 Bakgrunn
 Dagens politikk
 Internasjonale forpliktelser
 Andre land
 
 Debatt
 Stafetten
 
 Presseklipp
 
 Lenker
 Klima
 Energi
 
 Tips oss
 
 English

Søk

Bakgrunn : Andre land Sist oppdatert: 21. februar 2007


Langsiktige klimamål i andre land - en oversikt

Av Hege Westskog
8. juni 2006, 10:14

Send som e-post
 Utskriftsversjon

Her finner du en oversikt over langsiktige klimamål i Storbritannia, Frankrike, Sverige og deler av USA og Canada.

Storbritannia

Storbritannia har vedtatt et langsiktig klimamål om å redusere Storbritannias utslipp av klimagasser med 60 % innen 2050. I parlamentsmeldingen ”Our Energy Future – creating a low carbon economy” fastsettes dette, og samtidig diskuteres det hvordan målet kan nås. De vektlegger en sterk satsing på fornybar energi sammen med reduksjoner i energiforbruket. Et viktig virkemiddel for å oppnå målet vil være bruk av et kvotehandelssystem.  Videre framheves det at det også skal satses på forskning for å frambringe nye teknologier eller forbedre eksisterende teknologier.

Frankrike

Frankrike har fastsatt et mål om å redusere sine klimagassutslipp med 75 – 80 % innen 2050 under forutsetning av at andre land også gjør det samme. Frankrikes klimahandlingsplan setter opp en rekke tiltak for å nå sine kortsiktige Kyoto-forpliktelser, og tiltak som er viktige for å nå det langsiktige målet. Dette er tiltak knyttet til mange sektorer som transportsektoren, bygningssektoren, industri, primærnæringer og energisektoren. Den fremheves fem satsningsområder for tiltak; satse på bruk av biodrivstoff, skatterabatt for de som har miljøvennlige boliger, merking av energivarer, finansielle incentiver basert på klimagassutslipp og arbeid med bærekraftig bruk av luftkjøling (air-conditioning).

Sverige

I 2004 kom den svenske regjeringen med en redegjørelse for hva som er dens mål på miljøområdet. Her fastslås det at Sverige skal jobbe internasjonalt for at det globale utslippet av klimagasser stabiliseres på et nivå som er under 550ppm i atmosfæren. Innen 2050 er målet å redusere utslippene av klimagasser i Sverige til et nivå under 4,5 tonn CO2-ekvivalenter per innbygger.

I en svensk offentlig utredning gis et forslag til en svensk strategi for reduksjon av utslipp av klimagasser. Her foreslås et langsiktig klimamål for Sverige hvor Sverige skal redusere sine klimagassutslipp med 50% fra 1990 nivå innen  2050. En rekke tiltak for å redusere utslippene fram mot 2010 er foreslått. Tiltakslisten spenner fra internasjonalt engasjement til kommunal energiplanlegging, fra vindkraftsprogram til større bruk av biobrensel og fra energieffektive vinduer til økte opptak i karbonsluk.

California, USA

Guvernør Schwartzenegger ga i år (2005) en erklæring om at California skal ha som mål å stabilisere utslippet av klimagasser på 2000 nivå innen 2010, redusere utslippene til 1990 nivå innen 2020 og redusere utslippet med 80 % under 1990-nivået innen 2050.

New England States i USA og de østlige provinsene i Canada

Politiske ledere i New England States i USA og de østlige provinsene av Canada vedtok i 2001 en klimahandlingsplan. Her fastsetter de et mål om å stabilisere utslippet av klimagasser til 1990 nivå innen 2010, om å redusere utslippet av klimagasser med 10 % fra 1990 nivå innen 2020 og et langsiktig mål om å redusere utslippene med 75 til 85 % fra dagens nivå.  Planen skisserer 9 tiltaksområder fra etablering av en database over utslipp til tiltak innenfor energiproduksjonssektoren.

New Mexico, USA

Guvernør Bill Richardson i New Mexico ga i år (2005) en erklæring hvor han ber om at det nedsettes en rådgivningsgruppe for hvordan New Mexico kan nå ulike klimamål. Klimamålene som gruppen skal vurdere er stabilisering av New Mexicos utslipp av klimagasser på nivået i 2000 innen 2012 og 10 % og 75 % under dette nivået i henholdsvis 2020 og 2050. Videre skal det etableres en database for klimagassutslipp, og det skal utarbeides en rapport over arbeidet med å redusere utslippet hvert år.

Massachusetts, USA

The Massachusetts Climate Protection Plan fra 2004 er et første steg for å koordinere tiltak for å redusere utslipp av klimagasser og forbedre energieffektiviteten i delstaten. Rapporten inneholder en rekke konkrete tiltak som vil beskytte klimaet, redusere forurensing, dempe energietterspørselen og stimulere økt sysselsetting gjennom utvikling av fornybare energiressurser og avanserte teknologier.



Toppen av siden

Siste overskrifter
Om utvalget
Disse sidene oppdateres ikke lenger
NOU 2006:18: Et klimavennlig Norge
Bakgrunn
Osloregionens klimakonferanse 2006
Idébankens utredninger for Lavutslippsutvalget
Debatt
Skattefunn fadesen
Direkte oppvarming fullstendig oversett
Presseklipp
Pølser er som bensin for bussene
- SFT ufarlig
Lenker
Finnes det CO2-frie gasskraftverk?
Spør en klimaforsker
Tips oss
Nyhetsbrev om fangst og lagring av CO2
Blest for vindkraft til havs
English
NOU 2006:18: A climate-friendly Norway
“Easy to be a low-emissions society”
Kontaktinformasjon