www.lavutslipp.no
Hvordan kan Norge bli et lavutslippssamfunn?

Delta i debatten!

Forside 
 
 Om utvalget
 
 Bakgrunn
 Dagens politikk
 Internasjonale forpliktelser
 Andre land
 
 Debatt
 Stafetten
 
 Presseklipp
 
 Lenker
 Klima
 Energi
 
 Tips oss
 
 English

Søk

Debatt : Stafetten Sist oppdatert: 21. februar 2007


Si nei til nye utslippskilder

Av Einar Håndlykken, daglig leder i ZERO
24. oktober 2005, 09:53

Send som e-post
 Utskriftsversjon

Einar Håndlykken
Den mest effektive måten å unngå klimaendringer på, er om vi fra nå av sa at alle nye kjøretøy, industrianlegg og kraftverk måtte bygges med forurensingsfrie løsninger.

Alle kjøretøy, energi- og industrianlegg og andre forurensingskilder har begrenset levetid rent teknisk. Derfor vil de aller fleste av dagens kraftverk og industrianlegg uansett legges ned i løpet av de nærmeste årene. Dagens biler vil bli vraket. Spørsmålet er hva de erstattes med? Framtidens forurensingskilder er ennå ikke bygget. Prognosene som sier at verdens klimautslipp vil fortsette å vokse, baserer seg på at vi erstatter dagens anlegg med nye som forurenser. Dette gir oss en mulighet og et valg: Dersom alle nye kjøretøy og energi- og industrianlegg fra nå tar i bruk utslippsfri teknologi, vil utslippene gradvis reduseres til null etterhvert som de gamle forurensende anleggene stenges av rent tekniske årsaker. Vi i ZERO mener derfor at det aller viktigste er å sørge for at nye kjøretøy og energi- og industrianlegg baseres på ikke-forurensende alternativer. Det viktigste tiltaket mot klimaendringer vil være at vi slutter å bygge ut ny forurensende teknologi.

Derfor har vi i ZERO valgt å fokusere arbeidet vårt på jobbe for de utslippsfrie løsningene, istedenfor å motarbeide de forurensende. Det betyr ikke at vi ikke er motstandere av fortsatt satsing på for eksempel oljeutvinning i sårbare områder, eller fossil energi uten rensing til kraftproduksjon - i ZERO er vi mot all forurensing. Men vi tror at vi bidrar bedre til å redusere utslippene gjennom å jobbe for det vi er for snarere enn mot det vi er mot.

Å være mot all forurensing, betyr overhodet ikke at vi ønsker verden tilbake til steinalderen. For i ZERO har vi vist, og vil fortsette å vise, at alle energi- og transporttjenester kan dekkes uten utslipp. Dette kan oppnås gjennom satsing på energiproduksjon basert på fornybar energi og fossil energi med CO2-rensing og bruk av ikke-forurensende energibærere og drivstoff som elektrisitet, hydrogen, bioenergi og vann.

AI Norge burde vi i utgangspunktet ikke behøve å ha klimautslipp. For å få utslippene våre ned på et bærekraftig og rettferdig nivå, bør de hvertfall reduseres med 90 prosent. ZEROs utgangspunkt er tall fra FNs klimapanel om at de globale utslippene av klimagasser må reduseres med opptil 80 prosent for å stabilisere innholdet av CO2 i atmosfæren. Atmosfæren eies ikke av noen, men behøves av alle. Det er derfor ikke rettferdig at vi i de rike landene får slippe ut mer CO2 enn resten av verden. Med utgangspunkt i et prinsipp om lik rett til utslipp av CO2 for alle mennesker på kloden, og at utslippene bør reduseres med 80 prosent globalt, kommer man til at det akseptable utslippet av CO2 per person på kloden er 1,1 tonn årlig. Det norske CO2-utslippet per person var i 2000 på 11,1 tonn. For at nordmenn ikke skal slippe ut mer CO2 enn hva alle andre mennesker på kloden skal kunne gjøre, må vi altså kutte utslippene våre med 90 prosent.

Er dette mulig?

I Norge skyldes ca 8 prosent av de totale klimagassutslippene oppvarming med fossile brensler. Trenger vi å bruke olje for å varme opp hus og næringsbygg til et par og tyve grader? Selvfølgelig ikke. Vi har bare manglet politikere som har hatt et sterkt nok ønske om å gjøre noe med det.

Om lag 20 prosent av klimautslippene våre er knyttet til vegtrafikken. Satsing på kollektivtrafikk, arealplanlegging, tilrettelegging for sykkel og så videre blir åpenbart viktig. Men om vi skal oppnå en utslippsreduksjon i transportsektoren på type 90 prosent, må vi bytte ut dagens fossile bensin og diesel med klimanøytrale, og aller helst helt utslippsfrie alternativer. I ZERO mener vi dette kan oppnås gjennom en bred satsing på biodrivstoff, elbiler og hydrogenbiler. Det vi vet er at satsing på litt bedre teknologi enn dagens, ikke vil være godt nok. Det bør absolutt bli mer attraktivt å bruke biler som forurenser mindre, men vi vet også at dette er en strategi som aldri vil føre fram. Hybridbiler og andre tiltak for redusert energiforbruk i hver enkelt bil, vil bli spist opp av veksten i antall biler, kjørte kilometer og økt størrelse på bilene. Selv om hele verden skulle kjøre hybrid, vil utslippene fra transportsektoren sannsynligvis fortsette å vokse!

Det vi trenger er økt satsing på utvikling av batteribiler, statlig støtte til utbygging av hydrogenfyllestasjoner og et pålegg til alle som selger drivstoff om at de må selge en viss andel utslippsfrie eller klimanøytrale drivstoff. Det siste foreslo Torild Skogsholm og Knut Arild Hareide rett før de gikk av. Nå er det bare å håpe at de rød-grønne får det gjennomført!

På norsk sokkel står det i dag om lag 130 gassturbiner og forurenser med en virkningsgrad langt lavere enn kullkraft. Til tross for motstanden mot gasskraftverk på fastlandet, får gasskraftverkene offshore stå i fred. Men gasskraft blir vel ikke bedre selv om det er vann rundt?! Ved å dekke energibehovet offshore gjennom kraft fra land, vil store utslippsreduksjoner kunne oppnås. BP har nylig besluttet å elsktrifisere Valhall-plattformen, et tiltak som alene reduserer de norske klimautslippene med 300 000 tonn, omlag like mye som utslippet fra 100 000 norske biler!

Nøkkelen vil være økt utslippsfri energiproduksjon. I lengden hjelper det lite med satsing på elektrifisering, hydrogen og elbiler, hvis energien blir produsert på en forurensende måte. Helt avgjørende er det derfor at vi kraftig øker den utslippsfrie energiproduksjonen vår. Norges totale energiforbruk var i 2002 på 314,6 TWh. Av dette var 177 TWh fossil energi.

For å oppnå en utslippsreduksjon på 90 prosent, må bruken av fossil energi i Norge reduseres med 159 TWh, til 18 TWh. Det store spørsmålet blir; hvordan skal vi klare dette i løpet av så kort tid som mulig? Det som er helt sikkert er at dette krever en storstilt satsing på nye fornybare energikilder og energieffektivisering. Men vil dette være nok?

ZERO er tilhenger av kraftig satsing på nye fornybare energikilder og energieffektivisering, og har foreslått flere tiltak som vil bidra til dette. Et svært høyt anslag over potensialet for fornybar energi og energieffektivisering er på totalt 116 TWh. Det må understrekes at realisering av dette krever en svært, svært offensiv satsing. Men for å klare å redusere de norske klimagassutslippene til et økologisk forsvarlig nivå, må det altså likevel gjennomføres ytterligere tiltak. Dette er en av hovedårsakene til at ZERO mener at løsninger med CO2-deponering er en sentral del av de nødvendige tiltakene i arbeidet mot klimaendringer. Behovet for CO2-håndteringsløsninger blir enda tydeligere hvis en ser på energisituasjonen i land med mindre fornybare energiressurser enn Norge.

I tillegg vil teknologi for fangst og deponering av CO2 kunne brukes på eksisterende industri. En stor andel av de globale CO2-utslippene kommer fra store punktutslipp fra kraftverk eller industri. Ca 1/3 av de globale utslippene av CO2 kommer fra 10.000 store punktutslippskilder. I Norge står de 20 største utslippskildene for drøyt 15 prosent av CO2-utslippene. Med CO2-fangstteknologi vil store deler av disse utslippene kunne deponeres. I tillegg kan ny industriproduksjon bygges med CO2-rensing.

En gjennomgang av de ulike utslippskildene vil vise at det er svært få – om noen – områder hvor det er nødvendig med utslipp av fossil CO2. Sett i lys av dette burde lavutslippsutvalget vurdere hvilket utgangspunkt for arbeidet sitt som er det rette. Er det sikkert at det mest fornuftige er å starte med å vurdere hvor vi skal kutte utslippene hen? I ZERO mener vi at utvalget bør vurdere å snu på problemstillingen og stille spørsmålet; hvor trenger vi å ha fossile CO2-utslipp i framtiden? Vårt svar er null.Toppen av siden

Siste overskrifter
Om utvalget
Disse sidene oppdateres ikke lenger
NOU 2006:18: Et klimavennlig Norge
Bakgrunn
Osloregionens klimakonferanse 2006
Idébankens utredninger for Lavutslippsutvalget
Debatt
Skattefunn fadesen
Direkte oppvarming fullstendig oversett
Presseklipp
Pølser er som bensin for bussene
- SFT ufarlig
Lenker
Finnes det CO2-frie gasskraftverk?
Spør en klimaforsker
Tips oss
Nyhetsbrev om fangst og lagring av CO2
Blest for vindkraft til havs
English
NOU 2006:18: A climate-friendly Norway
“Easy to be a low-emissions society”
Kontaktinformasjon