www.lavutslipp.no
Hvordan kan Norge bli et lavutslippssamfunn?

Delta i debatten!

Forside 
 
 Om utvalget
 
 Bakgrunn
 Dagens politikk
 Internasjonale forpliktelser
 Andre land
 
 Debatt
 Stafetten
 
 Presseklipp
 
 Lenker
 Klima
 Energi
 
 Tips oss
 
 English

Søk

Debatt Sist oppdatert: 21. februar 2007


Globale eller nasjonale reduksjoner?

Av Christian Falck
24. august 2006, 15:27

Send som e-post
 Utskriftsversjon

Norges totale utslipp utgjør 0.25% i global sammenheng. Er det riktig å bruke penger for å redusere utlipp her hjemme, når det hadde hatt bedre effekt ute?

Kilder på nettet (FN’s Grid-program mfl.) estimerer et årlig globalt utslipp av C02 til atmosfæren på ca. 25.000 Mton, hvorav forbrenning av petroleumsprodukter utgjør ca. 8.000 Mton. Norges totale utslipp av klimagasser estimeres til 60 Mton CO2 ekvivalenter, eller 0.25% av verdens utslipp.

For å møte Kyoto-avtalen, er målsettingen å redusere utslippene her hjemme med 17%, dvs. å redusere  Norges andel av de totale utslippene fra 0.25% til 0.20%.

En slik reduksjon i Norge vil kreve massive investeringer, og spørsmålet er om ikke resultatet hadde blitt bedre i global skala om disse inverteringene hadde vært gjort andre steder, for eksempel tiltak for å redusere den enorme faklingen av gass som foregår i Midt-Østen som langt overgår Norges utslipp, samtidig som verdifulle hydrokarboner brennes opp uten nytteverdi.

Utslippsreduksjoner er en global problemstilling, og det hjelper lite om Norge er ”best i klassen” så lenge  utslippene øker i andre deler av verden.

Samtidig fører iveren etter å redusere utslipp her hjemme til uheldige samfunnsmessige konsekvenser, som for eksempel at det blir mangel på el.kraft som følge av politisk vegring mot å bygge gasskraftverk.


Toppen av siden

Siste overskrifter
Om utvalget
Disse sidene oppdateres ikke lenger
NOU 2006:18: Et klimavennlig Norge
Bakgrunn
Osloregionens klimakonferanse 2006
Idébankens utredninger for Lavutslippsutvalget
Debatt
Skattefunn fadesen
Direkte oppvarming fullstendig oversett
Presseklipp
Pølser er som bensin for bussene
- SFT ufarlig
Lenker
Finnes det CO2-frie gasskraftverk?
Spør en klimaforsker
Tips oss
Nyhetsbrev om fangst og lagring av CO2
Blest for vindkraft til havs
English
NOU 2006:18: A climate-friendly Norway
“Easy to be a low-emissions society”
Kontaktinformasjon